Znak SBD Strakonice     Stavební bytové družstvo Strakonice

balu

Aktuální informace

9197398567

Stanovy družstva

vzory stanov SVJ

Smìrnice družstva

rebegin

Orgány družstva

Havarijní èísla

Kontakty

Usnesení SD

Povinnì zveøejòované
dokumenty

pracovní doba
 Pondìlí  8 00 - 11 00
pro veøejnost 12 00 - 16 00
Úterý   8 00 - 11 00
12 00 - 14 00
 Støeda   8 00 - 11 00
pro veøejnost 12 00 - 16 00
Ètvrtek   8 00 - 11 00
12 00 - 14 00
 Pátek   8 00 - 11 00
pro veøejnost -

pokladní hodiny
 Pondìlí  8 00 - 11 00
12 00 - 16 00
 Støeda   8 00 - 11 00
12 00 - 16 00
tisk


(937) 468-1113
SBD Strakonice
Heydukova 116
386 11 Strakonice
© RichVaSoft

Zajišujeme správu budov, domù a majetku.810-768-6283
IÈ: 000 38 911; DIÈ: CZ-00038911; Krajský soud Èeské Budìjovice, Dr. XXXXIII vložka 17, den zápisu 21.5.1981